Wuadi Nisnas – Haifa

קיר חדש בואדי ניסנס. השכונה הזאת היא אחת הסיבות שאנחנו אוהבים את חיפה, יומיים ארוכים שם מילאו אותנו בהשראה ותקוה סלאש זין על חוק הלאום ועל כל מי שמנסה לשכנע אותנו שאי אפשר לחיות ביחד

Wuadi nisnas haifa tant broken fingaz arabs jews street art6-wuadi-s16-wuadi-s13-wuadi-s12-wuadi-s114-wuadi-s1189-wuadi-s2-wuadi-s5-wuadi-s8-wuadi-s9-wuadi-s